Ga naar Droppie water
Waterwizz, de leukste watersite!
Waterwizz, de leukste watersite
Water ABC

V

Vaarwegen

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor de vaarwegen in de kop van Overijssel. Het waterschap onderhoudt de vaargeul en zorgt ervoor dat deze diep genoeg is, waardoor de boten hier doorheen kunnen varen.

Vistrap

Als vissen gaan paren, zwemmen ze tegen de stroom in naar boven. Wanneer ze verhinderd worden door stuwen komt het paren in gevaar. Daarom legt het waterschap vispassages aan bij stuwen.

Vispassage

Vissen hebben problemen om stuwen te passeren, omdat ze niet over de stuw heen komen. Voor de voortplanting zwemmen vissen tegen de stroming in naar de bovenloop van een beek (het gebied waar de beek begint). In de bovenloop paaien de vissen. Stuwen zorgen ervoor dat vissen niet naar de bovenloop (de natuurlijke paaiplaats) kunnen zwemmen. Daarom is er en oplossing bedacht voor dit probleem. Vispassages zorgen ervoor dat de vis om de stuw kan zwemmen.

Vismigratie

Vissen verplaatsen zich steeds om op zoek te gaan naar voedsel, nieuwe leefgebieden of om zich te kunnen voortplanten. Dat heet ‘vismigratie’.

Verdroging

Als het grondwater te laag staat voor de natuur noemen we dat verdroging. Wanneer water te snel wordt afgevoerd heeft het geen tijd om in de bodem te zakken. Hierdoor wordt het grondwaterpeil steeds lager. Maar denk ook maar eens aan het drinkwater, dat gemaakt wordt van grondwater. Als er minder water in de bodem zit krijg je verdroging. Dat betekent dat de planten die kortere wortels hebben niet meer bij het water kunnen. En dan gaan ze uiteindelijk dood.

Vervuiling

Water wordt vervuild door zure regen, afvalwater van fabrieken, bestrijdingsmiddelen en mest. Maar ook mensen zorgen ervoor dat het water vervuild raakt, door er allemaal troep in te gooien. Het is erg duur om dit water weer helemaal schoon te maken. Vervuiling is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor ons drinkwater (komt uit grondwater en/of oppervlaktewater).

Vasthouden

Vroeger wilden we dat het water zo snel mogelijk werd afgevoerd. Tegenwoordig is dat niet meer zo. We willen nu juist het water langer vasthouden. Hierdoor kan het water ook beter in de grond trekken (gaan we verdroging tegen).

Vergunningen

Voor het lozen van afvalstoffen in oppervlaktewater moet een vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning wordt bij het waterschap aangevraagd.

Vervuilingseenheid

Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid afvalwater van één persoon per dag. Degene die het water het meest vervuilt, heeft de meeste vervuilingseenheden en betaalt dus meer belasting.

Verkiezingen

Eén keer in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen kunnen mensen die 18 jaar en ouder en in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta wonen of een bedrijf of land in het gebied hebben stemmen voor een nieuw Algemeen Bestuur.